SPN

SPN licentiehouder

Het regionale keurmerk De Marren werkt volgens de uitgangspunten, criteria en procedures van het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct van de stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN). De stichting De Marren is als licentiehouder van het Erkend Streekproduct gerechtigd dit keurmerk toe te kennen aan producten die voldoen aan de gestelde eisen. De verbinding tussen ons regionale keurmerk De Marren en het Erkend Streekproduct wordt gelegd door middel van het unieke SPN-nummer dat is gekoppeld aan ons logo. Tevens zijn de producten (incl. productbeschrijving) opgenomen in de landelijke database. Hiermee zorgen wij voor optimale transparantie. Voor de achtergronden, criteria en procedures van het Erkend Streekproduct verwijzen wij naar de website van SPN http://www.erkendstreekproduct.nl/keurmerk/

Controle en sancties

Van ieder product dat gecertificeerd wordt met het Erkend Streekproduct® of de aangesloten regionale keurmerken die volgens dezelfde criteria werken, wordt een productreglement of beschrijving gemaakt waarin exact beschreven staat op welke manier voldaan wordt aan de keurmerkcriteria. De producenten en handelsorganisaties die gebruik maken van het keurmerk ‘erkend streekproduct’ hebben alle criteria en gestelde eisen onderschreven. De merkhoudster SPN en haar licentiehouders zien er middels onafhankelijke controle op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Jaarlijks vinden er administratieve controles plaats middels verklaringen van de keurmerkgebruikers (self-assessment) en een checks van de gegevens in de landelijke database. Indien noodzakelijk vinden er ook controles op de bedrijven zelf plaats.

Minimaal eens per 4 jaar vindt er fysieke controle (audits) plaats bij deelnemende bedrijven, (keurmerkgebruikers en toeleveranciers).

Indien onregelmatigheden worden geconstateerd in het gebruik van de keurmerklogo’s of als de producten niet langer voldoen aan de gestelde criteria, wordt de producent (keurmerkgebruiker) hier op aangesproken. Bij herhaaldelijke en voortdurende overtredingen treedt het sanctiebeleid in werking.

Een door SPN of een van de licentiehouders gecertificeerd bedrijf raakt het keurmerk Erkend Streekproduct, en alle daaraan verbonden rechten, kwijt bij:
– Het niet houden aan de gestelde eisen betreffende het gebruik van het keurmerklogo.
– Indien niet wordt voldaan aan de gemaakte afspraken inzake herkomst van grondstoffen, be- en verwerking in de streek en duurzame productiewijze (MVO)
– Indien men niet meer voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van voedselveiligheid en/of productveiligheid.
– Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen.
– Faillissement.

Bij geconstateerde overtredingen inzake het gebruik van het keurmerklogo en de afspraken inzake herkomst, be- en verwerking in de streek en duurzaamheid van de productie treedt SPN of de betreffende licentiehouder eerst in gesprek met de producent / keurmerkhouder om de problemen op te lossen. Indien de overtredingen niet binnen redelijke termijn zijn verholpen volgt een officiële waarschuwing. Indien hier binnen 2 maanden geen gevolg aan wordt gegeven wordt het certificaat ingetrokken en de overeenkomst ontbonden.

Bij herhaalde overtredingen door de producent / keurmerkhouder volgt direct een officiële waarschuwing en dienen de geconstateerde overtredingen binnen 1 maand te worden verholpen.

 

5xBeterBezig

Ook maakt Stichting de Marren gebruik van de 5xBeterBEzig. De 5xBeterBezig-methodiek is simpel en laagdrempelig en biedt de doelgroep direct handelingsperspectief. Na het doorlopen van een 5xBeterBezig-traject zijn deelnemers in staat om zelf handen en voeten te geven aan het begrip duurzaamheid en zelf bij te dragen aan het verduurzamen van hun eigen omgeving.